Partnerskap for karriereveiledning i fylkene

Partnerskapene for karriereveiledning i fylkene er sentrale for å nå de nasjonale målene om økt tilgang, økt kvalitet og profesjonalitet samt et likeverdig tilbud om karriereveiledning. De fylkesvise karrieresentrene har, der de er etablert, en viktig rolle i denne måloppnåelsen.

Ulik organisering

Det er stor variasjon i hvordan fylkeskommunene organiserer arbeidet med karriereveiledning. 18 fylker har partnerskap for karriereveiledning. 16 av disse partnerskapene er formalisert gjennom skriftlige avtaler. Alle partnerskapene består av fylkeskommunen og Nav. Utover dette er det store variasjoner når det gjelder antall deltakere i de ulike partnerskapene, hvordan de er organisert og hvor formaliserte partnerskapene er. I mange fylker er det etablert karrieresenter eller lignende, men her er det også variasjoner i antall karrieresentre innad i fylkene, målgruppe for sentrene og hva tilbudet består av.
 
Det er også store variasjoner i hvor langt partnerskapene har kommet i etablering og drift. Enkelte fylker opplever utfordringer med overgangen fra prosjektfase til ordinær drift, forankring på ledernivå for representantene i partnerskapet og geografien i fylket. 
 
Rapporten «Partnerskap – eller løse forbindelser?» fra Østlandsforskning belyser problemstillinger rundt organiseringen av fylkesvise partnerskap.

Rapporten «Karriereveiledning i fylkene» fra Vox (2012) kartla omfang, organisering, tilbud og kompetanse ved karrieresentrene, og er den første samlede oversikten over aktiviteten ved karrieresentrene i Norge. 

Tilskudd til partnerskapene

Nasjonal enhet for karriereveiledning forvalter tilskuddet til de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning.