Tilskudd

Oversikt over tilskuddsordninger Vox forvalter:

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

BKA gir tilskudd til kurs i lesing, skriving, regning og data for ansatte i private og offentlige virksomheter. 
Prosjektmidlene gjelder støtte til å utvikle åpne opplæringstilbud for voksne i grunnleggende ferdigheter. Alle kommuner har plikt til å tilby slik opplæring uten at voksne må ta opplæring i hele fag. 

Tilskudd til studieforbund og nettskoler

Vox forvalter driftstilskudd til studieforbund, nettskoler, enkelte opplæringsinstitusjoner og freds- og menneskerettssentre. 

Prosjektmidler til reduksjon av ufrivillig deltid

Prosjektmidlene gjelder private og offentlige virksomheter og skal bidra til at flere ansatte får økt stillingsandel eller full stilling. 
Midler for å skolere tillitsvalgte i kompetanseutviklingsarbeid. De tillitsvalgte skal veilede og motivere ansatte på arbeidsplassen for å bidra til at de hever sin kompetanse. 
Vox lyser ut midler til fylkesvise karrieresentre som vil utvikle og prøve ut modeller for karriereveiledning. Målgruppa for prosjektene må være deltakere i norskopplæringen for voksne innvandrere. 

Tilskudd til fylkesvise partneskap for karriereveiledning

Vox forvalter tilskuddsordningen til de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning. Kunnskapsdepartementet fastsatte 5. mars 2014 nye retningslinjer for tilskuddet.