Tilskudd

Oversikt over tilskudd fra Vox:

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

BKA gir tilskudd til kurs i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter for ansatte i private og offentlige virksomheter.

Tilskot til omsetjing av læremiddel i norskopplæringa

Vox lyser ut inntil 800 000 kroner til omsetjing av læremiddel i norskopplæringa til nynorsk. Utlysinga gjeld omsetjing av læremiddel som legg vekt på utvikling av språkferdigheiter frå nivå B1 til B2, både skriftleg og munnleg.

Utlysning av mastergradsstipender

Vox lyser ut to stipender på 30 000 kroner til studenter som skriver masteroppgave om kommunikasjon i karriereveiledning for innvandrere.

Stimuleringsmidler til videregående opplæring for ufaglærte

Tilskuddet går til utprøving av opplæringsmodeller knyttet til arbeidsplassen for ufaglærte innen service-, transport-, og primærnæringene. Hensikten er at flere ufaglærte skal ta fagbrev.

Tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler i norskopplæringen

Midlene gjelder utvikling av læremidler til bruk i norskopplæringen for voksne innvandrere. Læremidlene skal utvikles for nivå B2 i henhold til læreplanen.

Prosjektmiddel til å utvikle kurstilbod

Prosjektmidla gjeld støtte til å utvikle opne opplæringstilbod for vaksne i grunnleggjande ferdigheiter. Alle kommunar har plikt til å tilby slik opplæring utan at vaksne må ta opplæring i heile fag.

Tilskudd til studieforbund og nettskoler

Vox forvalter driftstilskudd til studieforbund, nettskoler, enkelte opplæringsinstitusjoner og freds- og menneskerettssentre.

Midler til opplæring av kompetansetillitsvalgte

Midler for å skolere tillitsvalgte i kompetanseutviklingsarbeid. De tillitsvalgte skal veilede og motivere ansatte på arbeidsplassen for å hjelpe til at de hever sin kompetanse.

Prosjektmidler til karriereveiledning for innvandrere

Vox lyser ut midler til fylkesvise karrieresentre som vil utvikle og prøve ut modeller for karriereveiledning. Målgruppa for prosjektene må være deltakere i norskopplæringen for voksne innvandrere.

Tilskudd til fylkesvise partneskap for karriereveiledning

Vox forvalter tilskuddsordningen til de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning.