Tilskudd

Oversikt over tilskudd fra Vox:

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

BKA gir tilskudd til kurs i lesing, skriving, regning og data for ansatte i private og offentlige virksomheter. 

Stimuleringsmidler til videregående opplæring for ufaglærte

Tilskuddet går til utprøving av opplæringsmodeller knyttet til arbeidsplassen for ufaglærte innen service-, transport-, og primærnæringene. Hensikten er at flere ufaglærte skal ta fagbrev.

Tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler i norskopplæringen

Midlene gjelder utvikling av læremidler til bruk i norskopplæringen for voksne innvandrere. Læremidlene skal utvikles for nivå B2 i henhold til læreplanen.
Prosjektmidla gjeld støtte til å utvikle opne opplæringstilbod for vaksne i grunnleggjande ferdigheiter. Alle kommunar har plikt til å tilby slik opplæring utan at vaksne må ta opplæring i heile fag. 

Tilskudd til studieforbund og nettskoler

Vox forvalter driftstilskudd til studieforbund, nettskoler, enkelte opplæringsinstitusjoner og freds- og menneskerettssentre. 

Prosjektmidler til reduksjon av ufrivillig deltid

Prosjektmidlene gjelder private og offentlige virksomheter og skal bidra til at flere ansatte får økt stillingsandel eller full stilling. 
Midlar for å skolere tillitsvalde i kompetanseutviklingsarbeid. Dei tillitsvalde skal rettleie og motivere ansatte på arbeidsplassen for å hjelpe til at dei hever sin kompetanse. 
Vox lyser ut midler til fylkesvise karrieresentre som vil utvikle og prøve ut modeller for karriereveiledning. Målgruppa for prosjektene må være deltakere i norskopplæringen for voksne innvandrere. 

Tilskudd til fylkesvise partneskap for karriereveiledning

Vox forvalter tilskuddsordningen til de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning. Kunnskapsdepartementet fastsatte 5. mars 2014 nye retningslinjer for tilskuddet.