Tilskudd

Oversikt over tilskudd fra Vox:

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

BKA gir tilskudd til opplæring i norsk, lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter for ansatte i private og offentlige virksomheter.

Basiskompetanse i frivilligheten (BKF)

Organisasjoner i Frivillighetsregisteret kan søke om BKF-midler

Prosjektmidler til opplæring på bibliotek

Tilskudd til utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter på bibliotek.

Stimuleringsmidler til videregående opplæring for ufaglærte

Tilskuddet går til utprøving av opplæringsmodeller knyttet til arbeidsplassen for ufaglærte innen service-, transport-, og primærnæringene. Hensikten er at flere ufaglærte skal ta fagbrev.

Tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler i norskopplæringen

Midlene gjelder utvikling av læremidler til bruk i norskopplæringen for voksne innvandrere. Læremidlene skal utvikles for nivå B2 i henhold til læreplanen.

Tilskudd til studieforbund og nettskoler

Vox forvalter driftstilskudd til studieforbund, nettskoler, enkelte opplæringsinstitusjoner og freds- og menneskerettssentre.

Midler til opplæring av kompetansetillitsvalgte

Midler for å skolere tillitsvalgte i kompetanseutviklingsarbeid. De tillitsvalgte skal veilede og motivere ansatte på arbeidsplassen for å hjelpe til at de hever sin kompetanse.

Prosjektmidler til karriereveiledning for innvandrere

Vox lyser ut midler til fylkesvise karrieresentre som vil utvikle og prøve ut modeller for karriereveiledning. Målgruppa for prosjektene må være deltakere i norskopplæringen for voksne innvandrere.

Tilskudd til fylkesvise partneskap for karriereveiledning

Vox forvalter tilskuddsordningen til de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning.