Tilskudd

Oversikt over tilskudd Vox forvalter:

Tilskot til læremiddel på nynorsk

Vox lyser ut middel til utvikling og produksjon av læremiddel på nynorsk og/eller til omsetjing av læremiddel til nynorsk.

Videreutdanningstilbud ved universitet og høgskoler i norsk som andrespråk – utlysning av oppdrag

Utlysningen gjelder utvikling og gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere.

Kompetansepluss arbeid (tidligere BKA)

Kompetansepluss arbeid gir tilskudd til opplæring i norsk, lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter for ansatte i private og offentlige virksomheter.

Kompetansepluss frivillighet (tidligere BKF)

Kompetansepluss frivillighet gir tildkudd til organisasjoner i Frivillighetsregisteret til opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Prosjektmidler til opplæring på bibliotek

Tilskuddet går til utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter på bibliotek.

Tilskudd til studieforbund og voksenopplæringsorganisasjoner

Vox forvalter tilskudd til studieforbund og voksenopplæringsorganisasjoner.

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

Vox utbetaler tilskudd til seks freds- og menneskerettssentre.

Tilskudd til fylkesvise partneskap for karriereveiledning

Vox forvalter tilskuddsordningen til de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning.