Prosjektmidler til reduksjon av ufrivillig deltid

.

Vox tildeler midler til prosjekter som skal heve arbeidstakeres kompetanse. Her ser du lista over tildelinger i 2012.

Hvem har fått midler? 

EierTittel på prosjekt
Kvaløysletta hjemmetjeneste Kompetanse gir muligheter
Finnøy kommune Kunnskapskommunen 2015,
Fullt og helt, eller stykkvis og delt
Sørlandet Sykehus HF Prosjekt felles bemanningsenhet for
kirurgisk, medisinsk og barneavdelingen SSA
Rana kommune Reduksjon av uønsket deltid i hjemmetjenesten og opprettelse av demenslag
Notodden kommune Kompetanseheving som virkemiddel for å redusere uønsket deltid
 

Bakgrunn for tildelingene

Nav og Vox lyste ut prosjektmidler på to hovedområder, med søknadsfrist 23. mars 2012:
  1. Utviklingsprosjekter som tar for seg organisering av arbeidet i virksomheter og forhold på arbeidsplassen
  2. Utviklingsprosjekter som retter seg mot kompetanseheving av arbeidstakere
Vox forvalter midlene til hovedområde 2. Utviklingsprosjekter og kompetansehevende tiltak skal, med basis i partssamarbeidet, legge til rette for å øke utnyttelse av arbeidskraftressursene.

Arbeidet mot ufrivillig deltid

Stortinget har bevilget midler til tiltak som kan bidra til å redusere omfanget av ufrivillig deltid og styrke muligheten for ansatte som ønsker økt stillingsandel eller full stilling.
 
Ufrivillig deltid er en form for delvis arbeidsledighet. Problemet er størst for de som over lengre tid blir værende i en deltidsstilling, men ønsker økt stillingsandel eller full stilling.
 
Formålet med satsingen er å utvikle tiltak som kan bidra til å redusere ufrivillig deltid. I tillegg til de prosjektene som er omtalt over, videreføres også tildeling til de elleve tiltakene som ble igangsatt i 2011. Alle midler til denne satsingen er nå disponert.

Se også nav.no: 

Ufrivillig deltid – tildelingen for 2012 er klar

Reportasjer

Opplæring kan gi større stillingsbrøk

Opplæring kan gi større stillingsbrøk

Vox lyser ut midler til kurs i lesing, skriving, regning og data for ansatte med lite formell utdann ...
Vox lyser ut midler til kurs i lesing, skriving, regning og data for ansatte med lite formell utdanning. BKA-kurs kan være et skritt på veien mot fagbrev og større stillingsbrøk.
Offentlige og private virksomheter kan søke om midler gjennom tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) til opplæring i grunnleggende ferdigheter.
 
BKA-kurs kan være relevant for ansatte som trenger økt kompetanse for å kvalifisere til flere arbeidsoppgaver og slik få større stillingsbrøk. 

Gevinst for alle

Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.
 
– Å styrke medarbeidernes grunnleggende ferdigheter gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver, færre feil og mer motiverte ansatte. Det gir gevinst for virksomheten, den enkelte medarbeider og samfunnet, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.
 
Kompetanse gir gevinst - søk midler på vox.no/bka

Vikarpool gir større stilling

Vikarpool gir større stilling

Flere ansatte i Askim kommune har fått økt stillingsprosent og utdanner seg til helsefagarbeidere so ...
Flere ansatte i Askim kommune har fått økt stillingsprosent og utdanner seg til helsefagarbeidere som en del av kommunens satsning på kompetanseheving. Prosjektet «Vikarpool» har gitt resultater i arbeidet mot ufrivillig deltid.
Askim kommune prøver ut vikarpoolen innen pleie- og omsorgssektoren.  Formålet er å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Ansatte som ønsker å jobbe mer enn sin stilling i avdelingen, kan knytte seg til poolen.  

Vikarpoolen knyttes til fagutdanning

Kommunen tilbyr ufaglærte ansatte å ta helsefagutdanning, og de som gjør det blir tilbudt minst 50 prosent fast stilling i vikarpoolen. 28 ansatte skal etter planen ta eksamen for fagbrev i 2013.
 
Ni ansatte i vikarpoolen deler 3,3 årsverk mellom seg. Resultatet er at de går fra å ha kun helgestilling fast til å ha over 50 prosent fast stilling i prosjektperioden. De ansatte vet når de skal jobbe, men ikke hvor. Slik kan de for eksempel veksle mellom å arbeide på sykehjem og i hjemmetjenesten.
 
– Så langt er vi veldig fornøyd med prosjektet, og vi håper å få flere ansatte og avdelinger involvert i vikarpoolen, sier prosjektleder Signe Marie Mikkelsen. 

Tryggere på data gjennom fagutdanningen

De ansatte er avhengige av å bruke data i jobben. E-læring er systematisert i fagutdanningen og brukes også av andre helsefagarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere i kommunen.
 
– Det at datarommet på sykehjemmet er i bruk hver eneste dag, viser at det er et stort behov for opplæring i elektroniske hjelpemidler, og mange ansatte synes det er mindre skummelt å bruke pc etter opplæringen, sier Signe Marie Mikkelsen.  

Samarbeid gir resultater

Godt samspill mellom aktørene har vært avgjørende for at kompetansehevingsprosjektet har lykkes.

– Vi har en dyktig koordinator og prosjektleder, ledelsen er engasjert, og vi har gode verktøy og god forankring hos tillitsvalgte. Det har vært suksessoppskriften for oss, sier virksomhetsleder i Askim kommune, Reidun Heksem. 

Kompetanseløft mot ufrivillig deltid

Kompetanseløft mot ufrivillig deltid

Skien kommune tilbyr 100 ufaglærte assistenter helsefagutdanning for å redusere ufrivillig deltid og ...
Skien kommune tilbyr 100 ufaglærte assistenter helsefagutdanning for å redusere ufrivillig deltid og sikre kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren. Målet er å redusere andelen ufaglærte fra 30 til 10 prosent innen 2017.
Skien kommune mangler kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren, og det jobber mange deltidsansatte uten formell kompetanse i sektoren. Disse er overrepresentert blant dem med lav stillingsprosent.
 
Kommunen har derfor laget en helhetlig kompetanseplan som skal bidra til at ansatte får kompetanse til å utføre flere arbeidsoppgaver og dermed kan jobbe mer.
 
– Vi ser på deltidsansatte som en stor uutnyttet ressurs og kompetansereserve. Vi ønsker å legge til rette for at de med utdanning får større stillinger og at de ufaglærte får tilbud om fagutdanning, sier prosjektleder Geir Gjelstad.
 
Hittil har 93 ansatte gjennomført 40 timer grunnleggende helsefagarbeiderutdanning i samarbeid med AOF. Opplæringen åpner for at den enkelte kan gå videre til formell fagutdanning etter en kompetansevurdering. 

Realkompetansevurdering for helsefag- og vernepleierutdanning

Etter 5 års relevant praksis kan ansatte få tilbud om realkompetansevurdering. Slik kan de få generell studiekompetanse, og dermed kunne gå opp til fagprøven etter å ha gjennomført et teorikurs på 110 timer.
 
– Medarbeidere som blir realkompetansevurdert føler at de blir sett og verdsatt for sine ferdigheter og kunnskap, sier hovedtillitsvalgt i Delta, Geir Arne Hansen.
 
Vernepleierutdanningen er et samarbeid med Høgskolen i Telemark støttet av Fylkesmannen.

Mindre ufrivillig deltid ved Stavanger universitetssjukehus

Mindre ufrivillig deltid ved Stavanger universitetssjukehus

Ved hjelp av midler fra Nav og Vox har medisinsk avdeling ved sykehuset klart å redusere andelen hje ...
Ved hjelp av midler fra Nav og Vox har medisinsk avdeling ved sykehuset klart å redusere andelen hjelpepleiere og helsefagarbeidere som jobber ufrivillig deltid.
Hjelpepleier Terje Røren er en av fire ansatte som har benyttet seg av muligheten til å øke stillingsprosenten.

– Jeg tenkte først og fremst at jeg måtte tenke på pensjonen min, og komme meg opp mot høyeste nivå. Dessuten er det jo greit å ha litt mer å rutte med hver måned, sier Røren.
 
Helse Stavanger HF har i samarbeid med Fagforbundet inngått avtale om to prosjekter som på sikt kan bidra til å redusere andel deltid i foretaket. Begge prosjektene bygger på at medarbeiderne får tilbud om økt stillingsstørrelse ved at en del av arbeidstiden organiseres i en timebank.
 

Må legge til rette for en heltidskultur i arbeidslivet

Må legge til rette for en heltidskultur i arbeidslivet

Vi må legge til rette for en heltidskultur i arbeidslivet, var arbeidsministerens Anniken Huitfeldts ...
Vi må legge til rette for en heltidskultur i arbeidslivet, var arbeidsministerens Anniken Huitfeldts klare budskap på erfaringskonferansen om ufrivillig deltid 16. oktober 2012. Over 225 deltakere fra hele landet hadde tatt veien til konferansen.
I åpningstalen understreket Huitfeldt at det er i arbeidslivet hvor de store likestillingsutfordringene ligger fremover. Et flertall kvinner er uføre, sykefraværet er høyere for kvinner enn for menn, og vi ser en overvekt av kvinner i ufrivillig deltid. Det er viktig å tilrettelegge for heltid der det er mulig, av flere grunner:
 
For det første er det vanskelig å leve av en deltidsinntekt alene. Mange deltidsarbeidende er økonomisk avhengig av samboer eller ektefelle. Deltid betyr også dårligere inntektssikring hvis du blir syk eller ufør, og lavere alderspensjon.
 
For det andre er heltid ofte bedre for arbeidsplassen. Mange små stillinger kan skape et fragmentert arbeidsmiljø med mindre kontinuitet og tilhørighet blant de ansatte.
 
For det tredje er heltid bra sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Norge vil i tiden fremover ha et økt behov for arbeidskraft. Selv om kvinner har høy yrkesdeltakelse her i landet, utgjør kvinner fremdeles en stor arbeidskraftreserve.
 

Kontakt

Har du spørsmål, kontakt:

rådgiver

Søknadsbehandling, veiledning og oppfølging knyttet til Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og andre tilskuddsordninger.

Kontaktinformasjon for Jon Albert Risahagen