Prosjektmiddel til reduksjon av ufrivillig deltid

.

Vox har gitt midlar til prosjekt som skal heve arbeidstakarane sin kompetanse.

Kva har vi lært?

Den treårige satsinga mot ufrivillig deltid går no mot slutten. Heile 47 prosjekt har prøvt ut eit stor mengd ulike tiltak for å redusere omfanget av små stillingar og uønskt deltid. No er tida komen for å summere og dele kunnskapen. Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox arrangerer avslutningskonferanse 23. og 24. september 2014.

Kunnskapsdeling og erfaringsutveksling i fokus

Fafo, som evaluerer satsinga mot ufrivillig deltid, kjem for å presentere førebelse funn og resultat. I tillegg får du møte prosjektleiarar og andre fagfolk som har delteke i satsinga.

Vi spør:

  • Korleis har det gått med prosjekta som deltok?
  • Kva slags grep har dei prøvt ut? Kva har dei lykkast med, og kva har hatt mindre effekt?
  • Kva slags fordeler kan du oppnå ved å redusere uønskt deltid i verksemda di?
  • Kva skal til for å lykkast med å skape ein heiltidskultur?
  • Kva skjer i bransjar med høg del ufrivillig deltid?
  • Kva er dei viktigaste utfordringane framover?

For meir informasjon om program og påmelding, sjå Nav sine sider om ufrivillig deltid.

Bakgrunn for tidlegare overføringar

Nav og Vox lyste ut prosjektmiddel på to hovudområde, med søknadsfrist 23. mars 2012:
  1. Utviklingsprosjekt som tek for seg organisering av arbeidet i verksemder og forhold på arbeidsplassen
  2. Utviklingsprosjekt som rettar seg mot kompetanseheving av arbeidstakarar
Vox forvaltar midlane til hovudområde 2. Utviklingsprosjekt og kompetansehevande tiltak skal, med basis i partssamarbeidet, leggje til rette for å auke utnytting av arbeidskraftressursane.

Arbeidet mot ufrivillig deltid

Stortinget har løyvt midlar til tiltak som kan hjelpe til å redusere omfanget av ufrivillig deltid og styrke sjansen for tilsett som ønskjer økt stillingsandel eller full stilling.

Ufrivillig deltid er ei form for delvis arbeidsløyse. Problemet er størst for dei som over lengre tid blir verande i ei deltidsstilling, men ønskjer økt stillingsandel eller full stilling.

Formålet med satsinga er å utvikle tiltak som kan hjelpe til å redusere ufrivillig deltid. I tillegg til dei prosjekta som er omtalt over, blir også løyvinger vidareført til dei elleve tiltaka som blei satt i gang i 2011. Alle midlar til denne satsinga er no disponert.

Sjå også nav.no.:

Ufrivillig deltid – tildelinga for 2012 er klar

Reportasjar

Opplæring kan gi større stillingsbrøk

Vox lyser ut midler til kurs i lesing, skriving, regning og data for ansatte med lite formell utdann ...
Vox lyser ut midler til kurs i lesing, skriving, regning og data for ansatte med lite formell utdanning. BKA-kurs kan være et skritt på veien mot fagbrev og større stillingsbrøk.

Offentlige og private virksomheter kan søke om midler gjennom tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) til opplæring i grunnleggende ferdigheter.

BKA-kurs kan være relevant for ansatte som trenger økt kompetanse for å kvalifisere til flere arbeidsoppgaver og slik få større stillingsbrøk.

Gevinst for alle

Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

– Å styrke medarbeidernes grunnleggende ferdigheter gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver, færre feil og mer motiverte ansatte. Det gir gevinst for virksomheten, den enkelte medarbeider og samfunnet, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.

Kompetanse gir gevinst - søk midler på vox.no/bka

Vikarpool gir større stilling

Flere ansatte i Askim kommune har fått økt stillingsprosent og utdanner seg til helsefagarbeidere so ...
Flere ansatte i Askim kommune har fått økt stillingsprosent og utdanner seg til helsefagarbeidere som en del av kommunens satsning på kompetanseheving. Prosjektet «Vikarpool» har gitt resultater i arbeidet mot ufrivillig deltid.
Askim kommune prøver ut vikarpoolen innen pleie- og omsorgssektoren.  Formålet er å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Ansatte som ønsker å jobbe mer enn sin stilling i avdelingen, kan knytte seg til poolen.  

Vikarpoolen knyttes til fagutdanning

Kommunen tilbyr ufaglærte ansatte å ta helsefagutdanning, og de som gjør det blir tilbudt minst 50 prosent fast stilling i vikarpoolen. 28 ansatte skal etter planen ta eksamen for fagbrev i 2013.
 
Ni ansatte i vikarpoolen deler 3,3 årsverk mellom seg. Resultatet er at de går fra å ha kun helgestilling fast til å ha over 50 prosent fast stilling i prosjektperioden. De ansatte vet når de skal jobbe, men ikke hvor. Slik kan de for eksempel veksle mellom å arbeide på sykehjem og i hjemmetjenesten.
 
– Så langt er vi veldig fornøyd med prosjektet, og vi håper å få flere ansatte og avdelinger involvert i vikarpoolen, sier prosjektleder Signe Marie Mikkelsen. 

Tryggere på data gjennom fagutdanningen

De ansatte er avhengige av å bruke data i jobben. E-læring er systematisert i fagutdanningen og brukes også av andre helsefagarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere i kommunen.
 
– Det at datarommet på sykehjemmet er i bruk hver eneste dag, viser at det er et stort behov for opplæring i elektroniske hjelpemidler, og mange ansatte synes det er mindre skummelt å bruke pc etter opplæringen, sier Signe Marie Mikkelsen.  

Samarbeid gir resultater

Godt samspill mellom aktørene har vært avgjørende for at kompetansehevingsprosjektet har lykkes.

– Vi har en dyktig koordinator og prosjektleder, ledelsen er engasjert, og vi har gode verktøy og god forankring hos tillitsvalgte. Det har vært suksessoppskriften for oss, sier virksomhetsleder i Askim kommune, Reidun Heksem. 

Kompetanseløft mot ufrivillig deltid

Skien kommune tilbyr 100 ufaglærte assistenter helsefagutdanning for å redusere ufrivillig deltid og ...
Skien kommune tilbyr 100 ufaglærte assistenter helsefagutdanning for å redusere ufrivillig deltid og sikre kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren. Målet er å redusere andelen ufaglærte fra 30 til 10 prosent innen 2017.
Skien kommune mangler kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren, og det jobber mange deltidsansatte uten formell kompetanse i sektoren. Disse er overrepresentert blant dem med lav stillingsprosent.
 
Kommunen har derfor laget en helhetlig kompetanseplan som skal bidra til at ansatte får kompetanse til å utføre flere arbeidsoppgaver og dermed kan jobbe mer.
 
– Vi ser på deltidsansatte som en stor uutnyttet ressurs og kompetansereserve. Vi ønsker å legge til rette for at de med utdanning får større stillinger og at de ufaglærte får tilbud om fagutdanning, sier prosjektleder Geir Gjelstad.
 
Hittil har 93 ansatte gjennomført 40 timer grunnleggende helsefagarbeiderutdanning i samarbeid med AOF. Opplæringen åpner for at den enkelte kan gå videre til formell fagutdanning etter en kompetansevurdering. 

Realkompetansevurdering for helsefag- og vernepleierutdanning

Etter 5 års relevant praksis kan ansatte få tilbud om realkompetansevurdering. Slik kan de få generell studiekompetanse, og dermed kunne gå opp til fagprøven etter å ha gjennomført et teorikurs på 110 timer.
 
– Medarbeidere som blir realkompetansevurdert føler at de blir sett og verdsatt for sine ferdigheter og kunnskap, sier hovedtillitsvalgt i Delta, Geir Arne Hansen.
 
Vernepleierutdanningen er et samarbeid med Høgskolen i Telemark støttet av Fylkesmannen.

Mindre ufrivillig deltid ved Stavanger universitetssjukehus

Ved hjelp av midler fra Nav og Vox har medisinsk avdeling ved sykehuset klart å redusere andelen hje ...
Ved hjelp av midler fra Nav og Vox har medisinsk avdeling ved sykehuset klart å redusere andelen hjelpepleiere og helsefagarbeidere som jobber ufrivillig deltid.
Hjelpepleier Terje Røren er en av fire ansatte som har benyttet seg av muligheten til å øke stillingsprosenten.

– Jeg tenkte først og fremst at jeg måtte tenke på pensjonen min, og komme meg opp mot høyeste nivå. Dessuten er det jo greit å ha litt mer å rutte med hver måned, sier Røren.
 
Helse Stavanger HF har i samarbeid med Fagforbundet inngått avtale om to prosjekter som på sikt kan bidra til å redusere andel deltid i foretaket. Begge prosjektene bygger på at medarbeiderne får tilbud om økt stillingsstørrelse ved at en del av arbeidstiden organiseres i en timebank.
 

Må legge til rette for en heltidskultur i arbeidslivet

Vi må legge til rette for en heltidskultur i arbeidslivet, var arbeidsministerens Anniken Huitfeldts ...
Vi må legge til rette for en heltidskultur i arbeidslivet, var arbeidsministerens Anniken Huitfeldts klare budskap på erfaringskonferansen om ufrivillig deltid 16. oktober 2012. Over 225 deltakere fra hele landet hadde tatt veien til konferansen.
I åpningstalen understreket Huitfeldt at det er i arbeidslivet hvor de store likestillingsutfordringene ligger fremover. Et flertall kvinner er uføre, sykefraværet er høyere for kvinner enn for menn, og vi ser en overvekt av kvinner i ufrivillig deltid. Det er viktig å tilrettelegge for heltid der det er mulig, av flere grunner:
 
For det første er det vanskelig å leve av en deltidsinntekt alene. Mange deltidsarbeidende er økonomisk avhengig av samboer eller ektefelle. Deltid betyr også dårligere inntektssikring hvis du blir syk eller ufør, og lavere alderspensjon.
 
For det andre er heltid ofte bedre for arbeidsplassen. Mange små stillinger kan skape et fragmentert arbeidsmiljø med mindre kontinuitet og tilhørighet blant de ansatte.
 
For det tredje er heltid bra sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Norge vil i tiden fremover ha et økt behov for arbeidskraft. Selv om kvinner har høy yrkesdeltakelse her i landet, utgjør kvinner fremdeles en stor arbeidskraftreserve.
 

Kontakt

Har du spørsmål, kontakt:

rådgiver

Søknadsbehandling, veiledning og oppfølging knyttet til Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og andre tilskuddsordninger.

Kontaktinformasjon for Jon Albert Risahagen